การทบทวนโอกาสในการเป็นพนักงานที่อยู่ในส่วนของตำแหน่งงานของบริษัทซิกน่า

พร้อมที่จะเริ่มบทใหม่ในอาชีพการทำงานของคุณหรือยัง?

การบริหารจัดการ/การจัดการทั่วไป

จัดเตรียมการบริการเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

 • การอำนวยการ – รองรับการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติงานในการอำนวยการอย่างเช่น งานธุรการ, ป้อนข้อมูล, ส่งจดหมาย, ช่วยเหลือในการอำนวยการ เป็นต้น
 • การประสานงานจัดเตรียมการอำนวยการในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท อย่างเช่น การบิน, การจัดการประชุม, การส่งจดหมาย/เผยแพร่ข่าว, อสังหาริมทรัพย์, การเดินทาง, การรักษาความปลอดภัย, การขนส่ง, การจัดหาเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น
 • การจัดการทั่วไป:– จัดการหรือประสานงานในกิจกรรมและการดำเนินงานในขอบเขตอย่างกว้างๆ เพื่อทำให้มั่นใจถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในส่วนของการปฏิบัติงานที่ 2 ที่ได้อธิบายเอาไว้
การดำเนินธุรกิจ

บริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับสายธุรกิจ, กลุ่มตลาดและ/หรือสินค้า

 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตรวจสอบและดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการปรับและ/หรือการจัดการปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ทบทวน, วิเคราะห์, ตรวจสอบและมอบหมายอำนาจในการชำระค่าสินไหมทดแทนภายในขอบเขตที่กำหนด อาจจะมีการสื่อสารกับหน่วยงานขาย, สมาชิก, ผู้รับผลประโยชน์, ผู้มีอำนาจด้านการแพทย์, ทนายความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • สัญญาทบทวนในการจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อสร้างเอกสาร, นโยบาย, ใบรับรอง, ข้อกำหนดต่อท้ายหรือจัดเตรียมบทสรุปของการครอบคลุมถึง อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทซิกน่าในการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายขาย, นายจ้าง, นายหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลความหมายของผลประโยชน์
 • การบริการลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของลูกค้า/สมาชิก และ/หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม
 • การบริการนายจ้างรองรับการบริการนายจ้างในขอบเขตอย่างกว้างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง, โครงสร้าง, การจ่ายเงินเดือน, การออกใบแจ้งราคาสินค้า, บัตรประจำตัวและการบริหารผลประโยชน์
 • การบริหารจัดการในการดำเนินงาน (ธุรกิจ)บริหารจัดการโดยตรงในกิจกรรมด้านการดำเนินการในส่วนที่สำคัญขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและของรัฐ ทบทวนระบบและขั้นตอนการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การบริหารจัดการโครงการ (ธุรกิจ)บริหารหรือมีส่วนร่วมในโครงการที่มีการจำกัดเวลาจากภาพรวมทางธุรกิจ
 • การประกัน/ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องในการประมวลผล อย่างเช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการจ่ายค่านายหน้า, การจัดเก็บเบี้ยประกันและการทำบัญชี หรือโครงสร้างระบบและการป้อนข้อมูล เป็นต้น ทำให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับขั้นตอนการบริหารจัดการ
ด้านการรักษาพยาบาล

บทบาททางด้านเทคนิค/ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง

 • สหเวช – สหเวชมีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองในการดูแลเป็นพิเศษให้กับผู้ป่วยโดยตรง อย่างเช่น ผู้ที่มีความชำนาญทางด้านรังสีวิทยา, ผู้ช่วยแพทย์, ทันตแพทย์
 • การบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาล – บริหารจัดการในการรักษาพยาบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง
 • การพยาบาล – บทบาทหน้าที่ซึ่งต้องมีใบอนุญาตในการพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานหรือใบอนุญาตการเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือใบรับรองการศึกษาพยาบาล และดำเนินการดูแลผู้ป่วยโดยตรง
 • เภสัชกร– บทบาทที่ได้รับใบอนุญาตในการเป็นเภสัชกรซึ่งใช้ในการจ่ายและควบคุมยาและ/หรือให้คำแนะนำในการใช้ยา
 • นายแพทย์ ใบรับรองการเป็นนายแพทย์ มีหน้าที่รับผิอดชอบสำหรับการดูแลรักษาทั่วไปหรือเฉพาะทางให้กับผู้ป่วยโดยตรง
การเงิน

รองรับการดำเนินธุรกิจผ่านการบริหารจัดการและการทำรายงานเกี่ยวกับการเงินขององค์กร, สร้างและบำรุงรักษาการประเมินค่าความเสี่ยงและการบริหารจัดการขั้นตอนการควบคุม จัดเตรียมการบริการทางด้านการเงินโดยเฉพาะ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจ

 • รายงานทางบัญชีและการเงินจัดทำรายงานและวิเคราะห์ทางบัญชี/การเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาความสมบูรณ์และความแม่นยำของบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดเตรียมและวิเคราะห์รายงานด้านการบริหารจัดการและรายงานทางการเงิน พัฒนาและ/หรือบำรุงรักษาการควบคุมทางบัญชีภายในองค์กรและจัดเตรียมความรู้ทางด้านการบัญชีให้กับธุรกิจ
 • สถิติการประกันภัยประเมินความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำหนดนโยบายซึ่งทำให้เกิดต้นทุนด้านความเสี่ยงน้อยที่สุด รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดอัตราการประกันภัย, เงินสำรองและเงินปันผลและให้คำแนะนำกับธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน
 • ตรวจสอบบัญชีทำงานร่วมกับธุรกิจในการพัฒนา, ตรวจติดตามและบำรุงรักษาการประเมินความเสี่ยงสูงและขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง (มุ่งเน้นในความเสี่ยงทางธุรกิจ) พัฒนาและปรับใช้โปรแกรมการตรวจสอบบัญชีร่วมกับการมุ่งเน้นในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง บริหารจัดการละเมิดและการปฏิบัติตามจริยธรรม และพัฒนาและปรับใช้โปรแกรมการป้องกันการฉ้อโกงและการตรวจหา
 • ผู้ควบคุมทำงานร่วมกับธุรกิจในการวางแผนเพื่อระบุและควบคุมปัญหาการดำเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าและจัดจ้างบุคคลเพื่อการร่วมทำงานที่สำคัญหรือโครงการในส่วนของธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ทางการเงินระบุความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินและทบทวนปัญหาที่สำคัญซึ่งส่งผลกับผลลัพธ์ทางการเงิน ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจภายในเพื่อระบุปัญหาและให้คำแนะนำในการปรับแผนทางการเงิน อาจจะกำหนดการควบคุมทางการเงินในส่วนของการปฏิบัติงานและการพัฒนา/จัดเตรียมการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยใช้เครื่องจักรแทนคนในการทำงาน ทำการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของบริษัทซิกน่า พัฒนาด้านการดำเนินงานและเชิงกลยุทธ์โดยการระบุ, ประเมินและจัดเตรียม โอกาสทางธุรกิจใหม่และโครงการอื่นๆ
 • ภาษีจัดเตรียมและยื่นภาษีสหพันธรัฐ, ภาษีรัฐและภาษีท้องถิ่นที่ส่งคืนให้กับหน่วยงานทางกฎหมายในท้องถิ่นทั้งหมดของบริษัทซิกน่า จัดเตรียมการวางแผนสำหรับภาษีการดำเนินงานและเชิงกลยุทธ์และเข้าร่วมในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นการออกกฎหมายภาษีสหพันธรัฐและภาษีรัฐรวมถึงภาษีท้องถิ่น
 • การคลัง/การธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับตรวจตราเงินสดของบริษัทซิกน่าและทำให้กระแสเงินสดไหลเวียนมากที่สุด จัดเตรียมการคลังและการธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทซิกน่าและธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ บริหารจัดการตำแหน่งของเงินทุนของบริษัทซิกน่าและเพิ่มเงินทุนตามต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซิกน่า
ทรัพยากรบุคคล

ทำให้มั่นใจว่าบริษัทซิกน่าสามรารถดึงดูดความสนใจ, รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นในการพัฒนาและดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และออกแบบและจัดเตรียมนโยบายและโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

 • ทรัพยากรบุคคลของศูนย์กลางความรู้พัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์หรือโปรแกรม/นโยบายและขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับค่าชดเชยและผลประโยชน์, ความหลากหลาย, การพัฒนาพนักงาน (โปรแกรมความเป็นผู้นำ, การวางแผนเพื่อความสำเร็จ), ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและการรักษาพนักงานเอาไว้, การจัดจ้างบุคคล, การเรียนรู้, ประสิทธิภาพของแรงงานและสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลในระดับกลยุทธ์ขององค์กร  ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาภายในด้วยทักษะระดับสูงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมและกลยุทธ์ภายในองค์กรซึ่งทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบผ่านการส่งเสริมกลยุทธ์ของบุคคลที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดและจัดเตรียมกลยุทธ์และลำดับความสำคัญทางธุรกิจ ระบุโซลูชั่นทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์สำหรับปัญหาทางธุรกิจ ทำความเข้าใจปัญหาทางธุรกิจและปรับใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทางฉานฉลาดในแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านองค์กร ทำงานร่วมกับการบริหารจัดการธุรกิจและประธานผู้บริหารเพื่อจัดเตรียมการบริหารเชิงกลยุทธ์และโปรแกรมหลักทางด้านทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสร้างระบบสำหรับขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะที่มุ่งเน้นในการให้บริการผู้จัดการ/ตัวพนักงานเป็นหลักโซลูชั่นมีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยสร้างความสมดุลของการบริการและต้นทุนให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคให้กับธุรกิจ

 • การพัฒนาและบริหารการใช้แอพพลิเคชั่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา, ทดสอบและบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นทางด้านธุรกิจ
 • สถาปัตยกรรม จัดเตรียมการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์, กำหนดทิศทางและวางแผน/ออกแบบเพื่อรองรับการสร้างและบำรุงรักษาระบบทางธุรกิจ ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นโครงสร้างข้อมูล, ต้นแบบข้อมูลตามตรรกะ/รูปธรรมและฐานข้อมูล กำหนดมาตรฐานการคำนวณร่วมกันเพื่อจัดเรียงการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับธุรกิจ
 • การดำเนินงานและรองรับในโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการออกแบบ, วิเคราะห์, ริเริ่มและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่สอดคล้องกับการเฝ้าดูการดำเนินงานและการรองรับขององค์กร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำหรับการาสร้างผลงานทางด้านการดำเนินงาน, การบริหารสินค้า, การผลิตและรองรับทางด้านเทคนิค เปลี่ยนการปล่อยการบริหารจัดการ, การบริหารจัดการผลลัพธ์, ช่วยเหลือทางเทคนิค และลักษณะทั้งหมดของการป้องกันข้อมูลสารสนเทศ
 • การบริหารโครงการ (ระบบ)  – บริหารจัดการโครงการในขนาดและความซับซ้อนที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาที่กำหนดจากภาพรวมของระบบเพื่อกำหนดโครงการได้ทันเวลาและอยู่ภายในงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
การลงทุน

มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการกำหนดนโยบายการลงทุนและบริหารจัดการแฟ้มประวัติในการดำเนินงาน, วิจัย, ทำการค้า, กลยุทธ์ในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

 • การลงทุนในตราสารหนี้มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการบริหาร, วิจัยและทำการค้าตามแฟ้มประวัติการรักษาความปลอดภัยในตราสารหนี้ที่สามารถซื้อขายได้
 • การดำเนินการลงทุน  – บทบาทที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบสำหรับการลงทุนในการดำเนินงานขององค์กรและการรองรับที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ขั้นตอนการทำการค้า, การชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ความเสี่ยงในการดำเนินงานและการลงทุนวัดค่าและประเมินค่าของผลลัพธ์ในการลงทุนสำหรับส่วนของการลงทุนในการประกัน จัดเตรียมผลลัพธ์ของผลตอบแทนทั้งหมด เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเกณฑ์มาตรฐานและคู่แข่งในตลาด
 • หน้าสินในอสังหาริมทรัพย์/หุ้นทุนขององค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง, REITS, การลงทุนในหุ้นทุนหรือการลงทุนในหนี้สิน (เช่น  การจำนอง)
กฎหมาย

รองรับธุรกิจโดยการให้คำแนะนำและบริการด้านกฎหมายเพื่อทำให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ของธุรกิจและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การปฏิบัติตาม – ทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐหรือสหพันธรัฐ รองรับการพัฒนา/บำรุงรักษาสินค้า จัดเตรียมคำแนะนำทางเทคนิคในปัญหาด้านภาษาและกฎข้อบังคับ ทำการพัฒนาภาษา, โซลูชั่นแก้ไขปัญหา, อนุมัติกฎข้อบังคับและจัดเตรียมให้สอดคล้องกับสินค้าของบริษัทซิกน่า
 • ทนายความ – บทบาทหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมีระดับความรู้ทางด้านกฎหมายขั้นสูงและจัดเตรียมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัทซิกน่า
 • พนักงานฝ่ายบริหารกฎหมาย/ทนายความฝึกหัด – รองรับการทำงานร่วมกับทนายความในกิจกรรมต่างๆ และต้องผ่านการอบรมการเป็นทนายความฝึกหัดแล้ว
การตลาด/กลยุทธ์

พัฒนากลยุทธ์และขอบเขตงานทางด้านธุรกิจทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับใช้โปรแกรมทางการตลาดเพื่อสร้างผลกำไรทางด้านรายด้ายและสมาชิกของบริษัทซิกน่า

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจระบุกลยุทธ์หลักทางการตลาด, ช่องทางจำหน่ายและปัญหาการดำเนินงาน จัดเตรียมการรองรับในการให้คำปรึกษาสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ, ฝ่ายขายและผู้บริหารอาวุโสนอกเหนือจากผลกำไร ปรับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโตให้สมดุล, พิจารณาถึงการสร้างผลกำไรและบริหารจัดการความซับซ้อนที่กำหนดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งในส่วนของธุรกิจและลูกค้า
 • การสื่อสารในตลาดพัฒนาวิธีการเพื่อปรับใช้แผนการสื่อสารทางการตลาดเชิงกลยุทธ์, นำเสนอ, ปรับใช้และตรวจติดตามการวางแผนการตลาดของตราสินค้า/สินค้าเพื่อทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ด้านการขายและผลกำไรสำหรับตราสินค้า/สินค้าที่ได้รับการจัดสรร ทำงานร่วมกับลูกค้าและ/หรือตัวแทนภายนอกเพื่อพัฒนาและจัดเตรียมการส่งเสริมการขาย เลือกสื่อและรูปแบบเพื่อนำเสนอให้กับผู้ที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต, กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ/หรือสินค้า, โปรแกรมหรือข้อความเฉพาะให้กับพนักงาน
 • การวิจัยทางการตลาด ออกแบบ, จัดเก็บ, วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลการวิจัยทางการตลาดและจัดเตรียมความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างฉานตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สร้าง, บำรุงรักษาและวิเคราะห์แหล่งฐานข้อมูลทางการตลาด
 • การพัฒนา/บริหารจัดการสินค้ารองรับและดำเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ทางการตลาดและภาคส่วน, คำนิยามของสินค้า, การประเมินการแข่งขันและกลยุทธ์การรับประกัน/การตั้งราคา) เพื่อพัฒนา/จัดเตรียมการพัฒนาสินค้าและ/หรือยกระดับสินค้าที่ได้รับการออกแบบอยู่แล้วเพื่อสร้างผลกำไรและเป้าหมายรายได้สูงสุด
การจัดการทางการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบหลักสำหรับการบริการทางการแพทย์แต่ไม่ได้จัดเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง สำหรับการดูแลผู้ป่วยโดยตรงให้ดูรายละเอียดในส่วนของคลินิก

 • การบริหารจัดการผู้ป่วยบำรุงรักษา/รับผิดชอบสำหรับโปรแกรมต่างๆ ทั้งหมดซึ่งอยู่ในส่วนของการจัดการทางการแพทย์อาจจะส่งผลกระทบและเอื้ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จและการใช้บริการอย่างเหมาะสม กำหนดและบำรุงรักษาความสัมพันธ์กับแผนผู้ป่วย, ครอบครัว, นายแพทย์และผู้ให้บริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงตัวเลือกสำหรับการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์และแหล่งทรัพยากรทางสังคมโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง, มีค่าใช้จ่ายสูงหรือมีโรคประจำตัว
 • การบริหารด้านคุณภาพการรักษากำหนดและบำรุงรักษาระบบซึ่งใช้ในการประเมินค่าคุณภาพของการดูแลสุขภาพของสมาชิกและพัฒนาคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการรักษาพยาบาล,บริการและการบริหารจัดการภายในแผนการดูแลสุขภาพ/โรงพยาบาล
 • การทบทวนและการยื่นคำร้องด้านการรักษาจัดเตรียมการทบทวน/ให้คำปรึกษาด้านการรักษาสำหรับข้อเรียกร้อง, การยื่นคำร้องที่เกิดขึ้น และ/หรือบริหาร/จัดการคำร้องและการร้องทุกที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการรักษา
 • การบริการด้านการรักษามีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการบริการด้านการรักษาในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละการดำเนินการ มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการพัฒนาโปรแกรมและประเมินค่าและประเมินผลโปรแกรม, สินค้าและบริการด้านการรักษา
 • การบริหารการใช้ประโยชน์ – บริหารจัดการการทบทวนโปรแกรมในลักษณะภาพรวม, ที่เป็นปัจจุบันและที่เคยเกิดขึ้นให้กับนายแพทย์, โรงพยาบาล, การดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการผู้ป่วย
ผู้ให้บริการ

บริหารจัดการความสัมพันธ์, การกำหนดเป้าหมายและการร้องขอกับผู้ให้บริการ, วิเคราะห์ในส่วนของการบริการ, การบำรุงรักษาข้อมูลและการพัฒนาเครือข่าย

 • การทำสัญญากับผู้ให้บริการการบริหาร, ประเมินผลและ/หรือต่อรองในการทำสัญญากับผู้ให้บริการด้านการรักษา, โรงพยาบาล, ร้านขายยาและ/หรือเครือข่ายการดูแลสุขภาพ
 • การบริหารเครือข่ายและข้อมูลผู้ให้บริการพัฒนา, บริหารและ/หรือจัดเตรียมเครือข่ายของผู้ให้บริการ, โรงพยาบาล, ร้านขายยาและ/หรือศูนย์ดูแลสุขภาพและ/หรือบริหาร/บำรุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 •  ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการพัฒนาและบำรุงรักษาความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่กำหนดไว้
กิจกรรมสาธารณะ

มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทท่ามกลางขอบเขตหลักทั้งภายในและภายนอก

 • การสื่อสารด้านธุรกิจพัฒนา, ดำเนินการและตรวจติดตามโปรแกรมและกิจกรรมในภาคส่วนเฉพาะขององค์กรหรือธุรกิจที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญให้กับผู้รับข่าวสารที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 • ความสัมพันธ์กับรัฐตรวจติดตามการพัฒนาและสนับสนุนการออกกฎหมายและข้อกำหนดสหพันธรัฐและ/หรือรัฐในนามของผลได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทซิกน่า
 • การประชาสัมพันธ์พัฒนา, จัดเตรียมและสื่อสารในกลยุทธ์และโปรแกรมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทท่ามกลางขอบเขตภายในและภายนอกที่สำคัญรวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยสังคมสงเคราะห์และติดต่อสารกับนักลงทุนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทซิกน่า
ฝ่ายขาย/ฝ่ายสนับสนุนงานขาย

มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการขายตรงและ/หรือการรองรับการขายตรง

 • การขายตรง/การบริหารลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อทำให้บรรลุผลสำเร็จ/เกินกว่าแผนการขายสินค้าและผลกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บทบาททั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ได้รับการกำหนดไว้รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับผลทางการเงิน, ผลที่ยังคงอยู่, สมาชิกและการเติบโตในรายได้ และการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ผลิต/นายหน้า
 • การบริหารการขายตรวจสอบการประมลผลการวางแผนทางการขายใหม่และที่มีอยู่ บริหารการดำเนินงานของพนักงานขายใหม่และพนักงานขายเดิมและทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทางการขายและเป้าหมายหลัก
 • การรองรับการขายและการบริการลูกค้า – จัดเตรียมการรองรับก่อนการขายและหลังการขายสำหรับการขายใหม่และการขายที่มีอยู่ พนักงานมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อรับผิดชอบสำหรับปัญหาทางด้านการบริการและการบริการเชิงกลยุทธ์ ออกแบบกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญให้กับผู้รับข่ายสารภายนอกเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
การดำเนินการรับประกันภัย

พัฒนาและจัดเตรียมการกำหนดราคาและการรับประกันภัยและออกนโยบายเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและกำหนดและบำรุงรักษาลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

 • การรับประกันภัยดำเนินการบริหารทางการเงินสำหรับหนังสือทางธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างผลกำไร, ความคงทนและการสร้างรายได้ ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละรายและพัฒนาและทำการต่อรองลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย สร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการแข่งกันในท้องตลาด, สินค้าและการกำหนดราคา
 • การรองรับการรับประกันภัยจัดเรียมการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำรายงานและการบริหารลูกค้าเพื่อรองรับการขาย, ลูกค้าและพันธมิตรในทุกๆ ด้าน
ค้นหาตำแหน่งงานต่อไปของคุณ

ค้นหาตำแหน่งงานของคุณ

การทำงานที่ซิกน่ามีความหมายมากกว่างานทั่วไป และนี่คือโอกาสที่คุณจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณเอง

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยเหล่านั้นของคุณ