Estrateji Pou Pran Swen Tèt Ou

Artículo | Noviembre de 2015

Estrateji Pou Pran Swen Tèt Ou

Moun gen plizyè jan yo reyaji nan nenpòt ka ki egzijan oswa ki bay presyon:

Gwosè enpak evènman an gen sou moun nan se sa ki detèmine reyaksyon li apre sa, epitou esperyans pase,valè, atitid, kwayans ak sistèm soutyen pèsonèl moun nan. Pi ba a nou bay lis kèk nan gran evantay repons nòmal ki genyen.

Fizik

 • Kèplen oubyen lestomak deranje
 • Chanjman nan apeti
 • Maltèt oubyen mis fe mal
 • Difikilte dòmi
 • Fatig

Nan Panse

 • Panse ak imaj kontinèl sou evenman an
 • Panse krentif
 • Difikilte konsantre
 • Rèv penib
 • Santiman ou “toudi” oubyen dezoryante

Emosyonèl/Nan Konpòtman

 • Angwas, laperèz ak enkyetid
 • Tristès, retrè
 • Chagren, santiman enpwisans
 • Kòlè ak fasilite pou irite
 • Angoudisman

Reyaksyon sa yo abityèlman tanporè. Ou kapab ede tèt ou fè fas a reyaksyon sa yo grasa swen tèt ou. Lè ou pran swen tèt ou sa kapab ogmante andirans emosyonèl ou epi ede w’ kòmanse rebay vi w’ yon sanblans nòmal.

Men kèk egzanp swen tèt ou:

 • Sonje reyaksyon ou yo nòmal. Bay tèt ou pèmisyon pou ou reprann a pwòp rit pa w’.
 • Pale oubyen ekri sou evènman an oubyen reyaksyon ou.
 • Fè egzèsis. Menm yon egzèsis tou piti, tankou yon ti mache, kapab ede w’ fizikman ak emosyonèlman.
 • Pase tan ak moun k’ap ba w’ soutyen.
 • Rele lwen sibstans ki modifye aktivite mantal, tankou alkòl oubyen dwòg.
 • Pratike teknik rediksyon estrès tankou respirasyon pwofon, meditasyon, detant pwogresif, ets.
 • Diminye atant ou de sa ou “ta dwe ap fè.”
 • Okipe tèt ou. Pran anpil repo, pran manje sen, pran yon beny cho, al mache nan bwa, koute mizik k’ap ede w’ rilaks, ets.
 • Kenbe yon orè lepli nòmal posib.
 • Konsantre sou bagay ou kapab kontwole, olye de evènman ki pa sou kontwòl ou.

Nou devlope enfòmasyon ki nan dokiman sa a pou piblik la an jeneral kapab itilize yo. Bi yo se pa bay ni konsèy medikal/klinik ni tretman. Se sèlman yon founisè swen sante ki kapab fè dyagnostik oubyen rekòmande yon plan tretman. Pou plis enfòmasyon sou avantaj sosyal ou pou sante konpòtman, ou kapab rele sèvis pou manm oubyen nimewo telefòn sante konpòtman an ki sou kat idantite swen medikal ou a. Logo “CIGNA” ak “Tree of Life” se mak sèvis ki anrejistre sou CIGNA antan ke Pwopriete Intèlektyèl (CIGNA Intellectual Property, Inc., ), ke CIGNA Corporation ansanm ak sibsidyè operasyon li gen lisans pou yo itilize. Sibsidyè operasyon yo bay eksklizivman tout pwodui ak sèvis ki enkli Connecticut General Life Insurance Company epi se pa CIGNA Corporation ki bay yo.Use and distribution limited solely to authorized personnel. 833725a 11/15 © 2015 Cigna